Bestuurdersaansprakelijkheid door niet tijdige betaling van verzekeringspremies

Op 13 oktober jl. oordeelde het Hof Den Bosch dat de niet-betaling van de premies aan de verzekeringsmaatschappij – als gevolg waarvan de dekking is opgeschort – een ernstig persoonlijk verwijt oplevert van de bestuurder, waardoor hij persoonlijk aansprakelijk mag worden gehouden voor de schade van de weduwe ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot (werknemer).

Volgens het Hof mag van de onderhavige bouwonderneming, die haar werknemers risicovolle werkzaamheden laat verrichten, waaraan aanzienlijke risico’s zijn verbonden, verwacht worden dat zij zorg draagt voor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering, zodat een dekkingsvoorziening wordt getroffen voor het geval het hiervoor genoemde risico zich verwezenlijkt en de vennootschap – bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement – zelf niet zou kunnen voldoen aan haar verplichting tot vergoeding van de schade.

De bestuurder diende ook te zorgen voor tijdige betaling van de premies, ongeacht of hij bekend was met de niet tijdige betaling, want dat komt volgens het Hof voor zijn rekening en risico: als bestuurder had hij daarvan op de hoogte behoren te zijn. Het verweer van de bestuurder dat de premies voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet automatisch werden geïncasseerd en dat de bouwonderneming diverse verzekeringen met verschillende betaalmomenten had lopen, treft evenmin doel. Het is de taak van een bestuurder om zijn bedrijfsorganisatie zodanig in te richten dat verzekeringspremies tijdig betaald worden en voorkomen wordt dat de dekking van de verzekering wordt opgeschort. Nu dit niet op orde was, kan hij persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen. Zie voor de gehele uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:3156

 

 

Top