UBO-register vanaf januari 2020 in werking

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (‘ultimate beneficial owner’) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar.

Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals belastingontduiking, corruptie, witwassen van geld en terrorismefinanciering, door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld. Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel.

Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Alle EU-lidstaten moeten dan een UBO-register hebben. Gegevens die geopenbaard worden in het UBO-register zal bij een bv of nv bijvoorbeeld zijn:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • enkele historische rechtspersonen;
 • kerkgenootschappen.

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO zal zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Wat niet openbaar zal zijn is bijvoorbeeld:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • geboorteland en –plaats;
 • woonadres;
 • afschrift van geldig identiteitsdocument;
 • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien. UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Top