Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Poppel Croonen Advocaten B.V.

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Poppel Croonen Advocaten B.V. tevens handelend onder de naam Van Poppel Croonen Advocaten (“VPCA”) oefent in geïntegreerd verband tussen advocaten (“beroepsbeoefenaren”) de rechtspraktijk uit. De aandeelhouders van VPCA zijn besloten vennootschappen. Op verzoek wordt een lijst van aandeelhouders ter beschikking gesteld.
 2. Alle aan VPCA verstrekte opdrachten en overeenkomsten waarbij VPCA diensten aanbiedt of levert, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door of namens VPCA van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en VPCA komt uitsluitend tot stand doordat VPCA of een bij VPCA werkzame advocaat of fiscalist een opdracht van de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt. Ongeacht door wie van de aan VPCA verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend VPCA als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens VPCA aanvaarde opdrachten.
 4. Als VPCA samen met een ander persoon, rechtspersoon of kantoor een opdracht heeft ontvangen, is zij alleen aansprakelijk tot nakoming van de verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van VPCA zijn. De werking van de artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van VPCA voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VPCA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door VPCA wordt gedragen.
 6. Indien en voor zover om welke reden ook de verzekeraar niet tot uitkering mocht overgaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat de opdrachtgever in verband met de betreffende opdracht aan VPCA heeft betaald in de negen (9) maanden voorafgaand aan het moment waarop de aansprakelijkheid van VPCA en/of aan VPCA verbonden personen is ontstaan, met een maximum van in totaal € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) inclusief BTW.
 7. De beroepsaansprakelijkheid van bij VPCA werkzame advocaten en fiscalisten is beperkt overeenkomstig de eerste zin van artikel 5 hierboven. Hun overige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van andere met VPCA verbonden personen is uitgesloten. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met VPCA verbonden persoon.
 8. De opdrachtgever vrijwaart VPCA en met VPCA verbonden personen van aanspraken van derden en andere schade die VPCA of een met VPCA verbonden persoon lijdt in verband met de opdracht voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder een door VPCA afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Een “derde” is ook elke groepsmaatschappij van de opdrachtgever, aandeelhouder van de opdrachtgever, bestuurder en commissaris van de opdrachtgever en bij of voor de opdrachtgever werkzame persoon en elk familielid van de opdrachtgever. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met VPCA verbonden persoon.
 9. Een eventuele vordering op VPCA kan door de opdrachtgever niet worden verrekend, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VPCA .
 10. Een eventuele vordering op VPCA kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van VPCA worden overgedragen of verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
 11. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van VPCA daarvoor.
 12. VPCA zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. VPCA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door of namens VPCA aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van VPCA in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 13. Niet alleen VPCA , maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 14. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van VPCA , aandeelhouders van VPCA , de bestuurders van de aandeelhouders van VPCA die besloten vennootschappen zijn, alsmede van al diegenen die ten behoeve van VPCA werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 15. De opdrachtgever aanvaardt dat VPCA op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om in specifieke gevallen ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten.
 16. De opdrachtgever is ermee bekend dat VPCA krachtens de Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze.
 17. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft op enig moment kan prevaleren boven de geheimhoudingsplicht van VPCA en / of die van aan haar gelieerde personen.
 18. De opdrachtgever is VPCA het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd naar de bij VPCA gebruikelijke tarieven.
 19. Door VPCA gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfkosten, registratiekosten, griffierechten en kosten, met inbegrip van rente, van niet aan VPCA verbonden personen en banken) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 20. Het door de opdrachtgever verschuldigd honorarium en door hem verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd met omzetbelasting (btw).
 21. De opdrachtgever kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan VPCA meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.
 22. De opdrachtgever zal elke declaratie van VPCA binnen dertig dagen na de declaratiedatum betalen.
 23. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij VPCA .
 24. VPCA kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als de opdrachtgever een declaratie niet binnen dertig dagen na de betaaldatum betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.
 25. Als de opdracht eindigt, is de opdrachtgever honorarium verschuldigd voor het werk dat VPCA voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat VPCA na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de opdrachtgever of een derde.
 26. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlandse opgesteld en in meerdere talen vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 27. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VPCA is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Midden-Nederland, locatie Utrecht.

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.vpca.nl en worden u op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.

 

Top