Privacy Statement

Privacy Statement Van Poppel Croonen Advocaten B.V.
Effectief: 25 mei 2018

Van Poppel Croonen Advocaten spant zich ervoor in om de privacy van haar cliënten en de gebruikers van haar website te beschermen. Dit Privacy Statement is van toepassing op de uitvoering van de aan haar gegeven opdracht(en) en (ook) van toepassing op ieder gebruik van de website https://vpca.nl/ en andere media(dragers) waarop persoonsgegevens verwerkt worden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze bepalingen.

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende betrokkenen:
–   Cliënten van Van Poppel Croonen Advocaten;
–   Bezoekers van de website van Van Poppel Croonen Advocaten;
–   Ontvangers van ‘Legal Updates’ en (overige) commerciële berichtgeving van Van Poppel Croonen Advocaten.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op werknemers, student-stagiaires en sollicitanten van Van Poppel Croonen Advocaten.

2. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Wij verzamelen de informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals:
–   Uw contactgegevens en andere persoonsgegevens die Van Poppel Croonen Advocaten nodig heeft voor de behandeling van uw zaak;
–   Uw contactgegevens en andere persoonsgegevens die u heeft ingevuld op de website van Van Poppel Croonen Advocaten;
–   De persoonsgegevens die u verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, lezingen, evenementen, etc.

3. Gebruik persoonsgegevens
Van Poppel Croonen Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
–   In het geval dat u cliënt bent: Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u Van Poppel Croonen Advocaten de opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische en fiscale diensten. Hiervoor worden in ieder geval uw contactgegevens gevraagd;

–   Het naleven van wettelijke verplichtingen: De advocaten en fiscalisten van Van Poppel Croonen Advocaten zijn op grond van De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat hierbij onder meer om een kopie van een identiteitsbewijs van een cliënt;

–   Het onderhouden van contact met u: Indien u hier toestemming voor heeft gegeven worden uw contactgegevens gebruikt voor het verzenden van Legal Updates en uitnodigingen voor lezingen en evenementen.

4. Rechtsgrond van de gegevensverwerking
Van Poppel Croonen  Advocaten mag op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen persoonsgegevens verwerken als dit gebaseerd kan worden op één of meer van de limitatief opgesomde rechtsgronden van artikel 6 AVG. Van Poppel Croonen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op van één of meer van de volgende rechtsgronden:

–   Uw toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.
–   Op basis van de overeenkomst waarin u Van Poppel Croonen Advocaten de opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische en fiscale diensten: Voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde overeenkomst is het noodzakelijk dat Van Poppel Croonen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een dagvaarding wordt opgesteld, als er contact met u wordt opgenomen of ten behoeve van de facturatie.
–   Wettelijke verplichting(en): De advocaten en fiscalisten van Van Poppel Croonen Advocaten zijn op grond van De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat hierbij onder meer om een kopie van een identiteitsbewijs van een cliënt.
–   Op grond van een gerechtvaardigd belang: Van Poppel Croonen Advocaten mag uw persoonsgegevens verwerken als hiermee een gerechtvaardigd belang is gemoeid en met de verwerking geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy.

5. Uw keuzes en rechten
U heeft het recht om Van Poppel Croonen Advocaten te vragen om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Neem contact op met Van Poppel Croonen Advocaten als u van uw rechten gebruik wenst te maken door een e-mail te sturen naar privacyteam@vpca.nl of te bellen naar 088 111 55 00.

6. Verwerkers
Van Poppel Croonen Advocaten kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers in de zin van de AVG) die in opdracht persoonsgegevens verwerken. Daartoe heeft Van Poppel Croonen Advocaten verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de eisen die de AVG hieraan stelt.

7. Derden
In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat Van Poppel Croonen Advocaten uw persoonsgegevens deelt met derden, bijvoorbeeld voor de behandeling van uw zaak. Hierbij kunt u denken aan het procederen tegen een wederpartij (waarbij er documenten naar uw wederpartij, de deurwaarder en de rechtbank gestuurd kunnen worden die uw persoonsgegevens bevatten, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dagvaarding) en bij het sluiten van een overeenkomst met een wederpartij van u (waarbij er documenten naar uw wederpartij gestuurd kunnen worden die uw persoonsgegevens kunnen bevatten).

Website
De website van Van Poppel Croonen Advocaten kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden. Van Poppel Croonen Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die webpagina’s en de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

8. Neem contact met ons op
Vragen
In het geval u vragen heeft over dit Privacy Statement, de verwerking van persoonsgegevens door Van Poppel Croonen Advocaten of de manier waarop wij uw gegevens beschermen, kunt u een e-mail te sturen naar privacyteam@vpca.nl of te bellen naar 088 111 55 00.

Klachten
Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacyteam@vpca.nl of te bellen naar 088 111 55 00. Van Poppel Croonen Advocaten zal zich inspannen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. In het geval u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

9. Wijzigingen Privacy Statement
Van Poppel Croonen Advocaten is gerechtigd om dit Privacy Statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij nodigen u daarom uit om het Privacy Statement van Van Poppel Croonen Advocaten regelmatig te controleren zodat u geïnformeerd blijft. Wijzigingen worden gepubliceerd op de volgende webpagina: https://vpca.nl/privacy-statement/.

 

***

Top