NOODFONDS OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID – VERLENGING

Eerder hebben wij informatie omtrent mogelijke aanspraak op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW) uiteengezet. Inmiddels is bekend dat deze regeling wordt verlengd en onder welke voorwaarden dat gebeurt. In dit stuk treft u een aantal belangrijke punten over de verlengde NOW.

Verlenging NOW

Het kabinet heeft besloten om mogelijke aanspraak op de NOW met vier maanden te verlengen (hierna wordt het onderscheid tussen het eerste tijdvak en tweede tijdvak aangeduid met ‘NOW 1’ en ‘NOW 2’). Er kan op basis van NOW 2 subsidie worden aangevraagd over de periode van juni 2020 t/m september 2020. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Er wordt naar gestreefd dat de aanvraag over de periode van juni 2020 t/m september 2020 vanaf 6 juli 2020 kan worden ingediend. Het vereiste van minstens 20% omzetverlies blijft ongewijzigd en er kan nog steeds maximaal 90% van de loonsom (gerelateerd aan het omzetverlies) worden verkregen.

Met betrekking tot de vraag of er sprake is van 20% omzetverlies, wordt gekeken naar een periode van vier maanden die op 1 juni 2020, 1 juli 2020 of 1 augustus 2020 kan aanvangen. Werkgevers die al gebruik hebben gemaakt van de NOW 1 (aanvang in maart 2020 t/m mei 2020) moeten een aanvraag indienen over een periode die direct aansluit op de periode waarvoor zij reeds subsidie hebben ontvangen. Als referentiekader voor de loonsom wordt de loonsom over de maand maart 2020 bepalend.

Bedrijfseconomisch ontslag

Bij de aanvraag van NOW 1 heeft de werkgever zich verbonden om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Is tussen 18 maart 2020 en 31 mei 2020 toch toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst aangevraagd (of een reeds gedane aanvraag niet tijdig ingetrokken) dan wordt (kort gezegd) het loon van de betreffende werknemer + 50% in mindering gebracht op de subsidie.

Dit wordt bij NOW 2 anders omdat er wordt verwacht dat veel bedrijven moeten sluiten of faillissement aan moeten vragen als deze boete in stand blijft. Een correctie van 100% van het loon van de betreffende werknemer(s) zal nog steeds worden toegepast, maar de ‘extra boete’ van 50% is bij NOW 2 niet van toepassing. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.

Collectief ontslag

Wel geldt er op basis van NOW 2 een boete indien er voor 20 werknemers of meer toestemming voor opzegging wordt verzocht bij het UVW. Er zal dan een korting van 5% van de uiteindelijke subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Dit geldt voor collectieve ontslagen waarvan de WMCO melding is gedaan op 29 mei 2020 of later, aangezien deze maatregel op die datum bekend is gemaakt.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Bedrijven die gebruik maken van NOW 2 mogen geen dividend en bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De ruimte die wordt geboden door het beschikbaar stellen van subsidie, mag niet worden aangewend om bonussen aan directie/bestuur uit te betalen. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Deze voorwaarde geldt voor 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor hen geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Zoals gezegd blijft de maatregel waar het gaat om bonussen, beperkt tot bonussen voor het bestuur/directie. Het strekt zich niet uit tot eventuele bonussen voor het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt.

Om ervoor te zorgen deze verplichting proportioneel en controleerbaar is, zal geregeld worden dat de verplichting alleen geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Scholing

Een aanvullende voorwaarde die geldt op basis van NOW 2 is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Gelet op de huidige arbeidsmarkt is het wenselijk dat werknemers de kans krijgen om zich te ontwikkelen of zich bij te scholen voor behoud van werk. Het kabinet stelt een budget van EUR 50 miljoen beschikbaar voor het crisispakket ‘NL leert door’, in welk kader ontwikkeladviezen en online scholing mogelijk worden.

Seizoenswerk

Bedrijven met een seizoenspiek zijn te weinig gebaat bij NOW 1. Dat bij NOW 2 wordt gekeken naar de maand maart 2020 als referentieloonsom, kan al een uitkomst bieden voor seizoenbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald. Als zij in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, zal deze aanpassing voor NOW 2 tot een hogere subsidie leiden.

Om seizoenbedrijven en diens werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in NOW 1. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart 2020. Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. Deze aanpassing komt tot uiting bij de vaststelling van de subsidie over de periode van NOW 1; het kan leiden tot een aanvulling van de subsidie na vaststelling maar de voorschotten veranderen niet.

Opslag

Het kabinet onderschrijft dat bedrijven en organisaties naast loonkosten ook andere kosten hebben. Om de komende periode zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, acht het kabinet het daarom wenselijk om bedrijven ook in deze kosten gedeeltelijk tegemoet te komen. Het kabinet verhoogt daarom de forfaitaire opslag in NOW 2 van 30% naar 40%. Hiermee ondersteunt het kabinet ook in de komende fase van deze crisis het baanbehoud.

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Mocht u (meer specifieke) vragen hebben, neem dan contact op met één van onze specialisten!

 

Anne Arts & Siem Aartsen

Top