Het Corona-noodpakket: een uiteenzetting van de steunmaatregelen voor werknemers, zzp’ers en bedrijven

Alle gezondheidsmaatregelen rondom het coronavirus hebben een enorme economische impact. Het kabinet heeft in een brief van 12 maart jl. aandacht besteedt aan de bestaande voorzorgsmaatregelen om de economische gevolgen te beperken. Hierin is onder andere de werktijdverkorting en de mogelijkheid tot het doen van een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting, besproken. De afgelopen dagen is grote onrust ontstaan bij ondernemers, zzp'ers en werknemers over de gevolgen die de getroffen maatregelen met zich meebrengen. Afgelopen maandag 16 maart jl. maakten ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Economische zaken al bekend met een pakket aan maatregelen te komen om de grootste gevolgen bij deze groep weg te nemen. Het doel van de maatregelen is om naast de gezondheid, ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen te beperken. Gisteravond heeft het kabinet het pakket in een persconferentie gepresenteerd. In deze Corona Update geven we een samenvatting van de extra maatregelen die zowel voor ondernemers, zzp'ers, als werknemers zijn aangekondigd:

 1. Loon werknemers en inkomen zzp’ers

Geen werktijdverkorting meer, maar het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het aanvragen van werktijdverkorting is niet meer mogelijk. In plaats daarvan kan (spoedig) een beroep worden gedaan op de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, hetgeen bij het UWV dient te gebeuren. Is er al een vergunning voor werktijdverkorting verkregen, dan blijft deze geldig. Moet na afloop van de periode waar de vergunning op toeziet, een verlenging worden aangevraagd, dan moet dat op basis van de nieuwe regeling. Is er al werktijdverkorting aangevraagd en is deze aanvraag nog in behandeling, dan krijgt u hierover bericht. De aanvraag voor werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag op basis van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Er kan een beroep op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid worden gedaan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd en voor werknemers met een vaste of flexibele arbeidsomvang. Zo kan ook voor oproepkrachten en uitzendkrachten (door de uitzendbureaus in dat laatste geval) een tegemoetkoming worden aangevraagd. Een tegemoetkoming zal in eerste instantie voor een periode van 3 maanden kunnen worden aangevraagd met de mogelijkheid tot verlenging van 3 maanden.

Wordt er een beroep op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid gedaan en gehonoreerd, dan is het niet mogelijk om ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen.

De vereisten om een beroep te doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid zijn (soort)gelijk aan de vereisten die golden voor het aanvragen van werktijdverkorting:

  • Er moet sprake zijn van minstens 20% omzetverlies als gevolg van de bijzondere omstandigheid (het corona virus);
  • Het gaat om omzetdaling vanaf 1 maart 2020;

WW en loondoorbetaling: werktijdverkorting

Is er een vergunning voor werktijdverkorting verleend, dan kan de werktijd en het daarbij gepaarde salaris van de werknemer worden verminderd. De werknemer kan aanspraak maken op een WW uitkering. Vanuit de overheid wordt de boodschap gebracht alsof werkgevers het inkomen van de werknemer moeten aanvullen tot het volledige salaris, maar als we goed kijken naar de wetteksten/besluiten dan is dat strikt gesproken niet het geval  mits er een vergunning is verleend voor werktijdverkorting in verband met het Corona virus. In dat geval zou er geen loondoorbetalingsverplichting bestaan voor het deel van de werktijd waarover werktijdverkorting mag worden toegepast (inhoudende een loondoorbetalingsverplichting over het verschil tussen de hoogte van WW en het volledige salaris over het deel van de werktijd waarop verkorting worden toegepast). Wij kunnen ons echter voorstellen dat er nog geen of weinig vergunningen zijn verleend voor het toepassen van werktijdverkorting wegens het Corona virus.

Is er een vergunning wegens werktijdverkorting toegepast wegens een andere reden dan het Corona virus, dan zal dit vermoedelijk anders zijn. Mocht deze situatie op uw bedrijf van toepassing zijn en heeft u hier vragen over, dan denken wij uiteraard graag met u mee.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Bij een beroep op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid ligt dit anders. Er is geen sprake van het verminderen van werktijd en de werknemer spreekt niet zijn WW rechten aan. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten en kunnen van het UWV een voorschot daarop ontvangen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de mate waarin er minder omzet wordt gerealiseerd. Maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed:

  • – als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • – als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • – als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid is nog niet gereed. Een aanvraag kan derhalve nog niet worden ingediend.

In tegenstelling tot de situatie waarin werktijdverkorting wordt toegepast, ligt het bij een beroep op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid voor de hand dat de werkgever verplicht is het volledige salaris aan de werknemers te betalen. Zodra de regeling gereed is en bekend wordt gemaakt, kunnen wij beoordelen hoe dit precies zit. We houden u op de hoogte.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers

Er wordt een tijdelijke, versoepelde regeling vastgesteld, om ondernemers, waaronder ook zzp’ers, te ondersteunen om hun bedrijf voort te zetten. De regeling houdt in dat zelfstandigen voor een periode van 3 maanden een aanvulling kunnen aanvragen van hun inkomen. De procedure wordt versneld en de voorwaarden zijn soepel. De procedure wordt binnen 4 weken afgewikkeld (in plaats van 13 weken) en het is mogelijk om met voorschotten te werken. Er wordt daarnaast geen partnertoets of vermogenstoets uitgevoerd en de aanvulling wordt ‘om niet’ verstrekt; deze hoeft dus niet te worden terugbetaald. De aanvulling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en is maximaal EUR 1.500,-. Ondersteuning krachtens deze maatregel is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Er kan een lening worden aangevraagd voor maximaal EUR 10.157,-. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers – kort gezegd – een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In de regeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als werknemers 30% meer hebben gewerkt dan contractueel overeengekomen. Deze bepaling kan in deze situatie voor bepaalde sectoren nadelige gevolgen hebben, voornamelijk in de zorg. Het kabinet heeft zich bereid verklaard deze regeling aan te passen en deze nadelige gevolgen weg te nemen. Werkgevers hebben daarnaast tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen en om aan de voorwaarden voor een lage WW-premie, te voldoen. De komende weken zal dit voor werkgevers praktisch niet mogelijk zijn, zodat het coulanceregime zal worden verlengd tot 1 juli 2020.

Binnenkort zal een Legal Update verschijnen met meer informatie over de premiedifferentiatie.

 2. Noodloket

Er zal daarnaast een noodloket komen voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen. Het noodloket voorziet deze ondernemers van een gift van EUR 4.000,-. De voorwaarden waaronder dit bedrag wordt aangeboden worden op dit moment uitgewerkt, maar de regeling ziet voornamelijk op de horecasector, schoonheidssalons en andere ondernemingen die in problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Deze sectoren zien hun inkomsten teruglopen, welke ook moeilijk kunnen worden ingehaald. De eis die in ieder geval al wordt gesteld is dat het een onderneming moet zijn met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De regeling zal eerst moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie, om te laten beoordelen of er sprake is van staatssteun.

3. Liquiditeitssteun

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes

Ondernemers die getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen, kunnen eenvoudiger uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. De ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst en nadat het verzoek is ontvangen, krijgt de ondernemer direct uitstel van betaling. De invorderingsmaatregelen worden stil gelegd, zodat ook de verzuimboetes niet hoeven te worden betaald. Ondernemers hoeven daarnaast niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. De invorderingsrente op alle belastingschulden wordt daarnaast vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Het tarief van de belastingrente voor alle belastingen waarvoor de rente geldt, wordt ook tijdelijk verlaagd naar bijna 0,01%. Om technische redenen kan de verlaging niet eerder ingaan dan 1 juni 2020. De verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen voorlopige aanslag

Ondernemers betalen belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lage winst verwachten door de corona-maatregelen, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. De verzoeken zullen door de Belastingdienst worden gehonoreerd. De belasting die ondernemers moeten betalen zal hiermee meteen worden verlaagd. De verlaging kan ook meebrengen dat de ondernemer geld terug krijgt van de afgelopen 3 maanden.

BMKB

Er wordt een tijdelijke faciliteit opengesteld voor MKB-bedrijven die zijn getroffen. Om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen te verzachten, worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan ‘gezonde’ mkb-bedrijven. Financiers kunnen hierdoor het krediet makkelijker en sneller verruimen, zodat mkb-bedrijven sneller meer geld kunnen lenen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik gaan maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het voorstel van het kabinet houdt in om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De maximale faciliteit per onderneming zal worden verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Zowel MKB als grote ondernemingen kunnen gebruik maken van de GO. De verruiming wordt binnen een week geeffectueerd.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits is microkredietverstrekker die een grote groep kleine en startende ondernemers financiert en coacht, die via de bank vaak moeilijk de financiering rond krijgen. Er wordt door Qredits een tijdelijke crisisregeling opengezet waarbij voor kleine ondernemers die geraakt worden door de corona-problematiek. De regeling houdt in dat uitstel van aflossing wordt aangeboden voor de duur van 6 maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 %. De regeling geldt alleen voor corona gerelateerde aanvragen.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt met ingang van 18 maart 2020 een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Het kabinet staat hiermee borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. Het doel van de regeling is om liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd blijven.

Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet heeft aangekondigd dat in overleg wordt gegaan over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in de trekken. Hierbij wordt voornamelijk de toeristenbelasting bedoeld.

Onderwijs en kinderopvang

Ten aanzien van het onderwijs en kinderopvang geldt dat deze niet volledig kunnen worden stil gelegd. Tot en met 6 april wordt geen les gegeven in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en de reguliere kinderopvang wordt gestaakt. Ook de maatregelen ten aanzien van hogescholen en universiteiten blijven tot en met 6 april van kracht. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen die Nederland draaiende houden, is wel opvang in het primair onderwijs en in de kinderopvang, zodat de ouders kunnen blijven werken. De opvang is zonder extra kosten voor ouders. Aan ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang wordt gevraagd om de facturen te blijven voldoen, om zo goede opvang mogelijk te maken. Voor de ouders die blijven betalen, blijft het recht op kinderopvangtoeslag bestaan. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren, hierover wordt spoedig overleg gevoerd. Om de gevolgen van het opschorten van het onderwijs zo veel mogelijk te beperken, zal onderwijs op afstand worden georganiseerd. De prioriteit ligt bij de examenklassen.

Conclusie

Met het noodpakket aan maatregelen heeft het kabinet tot doel om banen te behouden en de gevolgen voor de economische te beperken. De maatregelen zijn uitdrukkelijk voor de komende weken en maanden. Indien noodzakelijk zullen er vervolgmaatregelen worden getroffen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Mocht u (specifiekere) vragen hebben, neem dan contact op met één van onze specialisten!

Top