Persoonlijke aansprakelijkheid voor een professioneel crisismanager: ECLI:NL:GHARL:2019:1568

Het niet (alsnog) deponeren van een jaarrekening, ook al is de wettelijke termijn daarvoor al verstreken, kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid voor een bestuurder voor het boedeltekort.

Deze zaak gaat over een professioneel crisismanager die bij zijn aantreden bekend is met de minder florissante situatie bij de vennootschap. Hij laat na om ná zijn benoeming tot bestuurder, terwijl de deponeringstermijn toen al verstreken was, de jaarrekening alsnog te deponeren. O.g.v. artikel 2:248 lid 2 BW staat dan vast dat hij zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld (ook al was hij maar 3 maanden in functie totdat het faillissement intrad en ook al was de deponeringstermijn al verstreken ten tijde van zijn benoeming als bestuurder) en wordt vermoed dat de te late deponering een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder was niet in staat met voldoende middelen de rechter te overtuigen dat sprake was van economische recessie en dat de daardoor teruglopende omzetten en verminderde vraag naar de producten van Matrassen Hannibal een (andere) belangrijke oorzaak van het faillissement was (om aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen), wellicht mede doordat de curator kon aantonen dat de crisismanager fouten gemaakt had bij het opzeggen van arbeidsovereenkomsten. Opletten geblazen!

Top